О Нама

О Нама

Обесхрабрујући демографски показатељи, лоше економско стање, те глобално-безбједносне пријетње су такве да је реално очекивати даље погоршање услова живота у Републици Српској и БиХ. У жељи да одговори предстојећим изазовима, група ентузијаста, окупљена око заједничке идеје - идеје опстанка и раста на здравим основама, покреће оваj пројекат . 

Желимо да на овај начин артикулишемо правце друштвено-економског, културног и социјалног опоравка и утичемо на доносиоце одлука како би се исти реализовали.

СТАТУТ 

На основу члана 16. Закона о удруживањима и фондацијама /"Сл. гласник РС", бр. 52/01,42/05 Скупштина , на оснивачкој  сједници одржаној   11.11.2017. године,    д о н и ј е л а    је 

С Т А Т У Т

Удружења грађана ”Мисли добро”

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Удружење  ”Мисли добро” (у даљем тексту Удружење) је непрофитно, невладино и нестраначко удружење у које се добровољно удружују и учлањују грађани ради остваривања заједничких циљева и задатака, утврђених овим Статутом и Законом о удружењима и фондацијама (у даљем тексту Закон).

Члан 2.
Овим Статутом се утврђују опште одредбе, статусна питања, јавност рада, циљеви, дјелатности, поступак пријема и престанка чланства, организациона струкутура, економско-финансијско пословање, поступак измјена и допуна Статута, престанак рада, прелазне и завршне одредбе, као и друга питања од значаја за рад Удружења.

Члан 3.
Удружење остварује сарадњу са другим сродним организацијама, заједницама и осталим субјектима из земље и иностранства, у циљу што успјешнијег и потпунијег остваривања програмских циљева, те подстицања заједничких активности и јачања сарадње.

 II.        СТАТУСНА ПИТАЊА

Члан 4.
Удружење је правно лице, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Уставом, Законом и овим Статутом.

Члан 5.
Пуни назив Удружења: “Мисли добро»

Сједиште Удружења: Бањалука, Улица Грчка број 7

Подручје дјелатности Удружења: Република Српска и шире, у складу са Законом.

Члан 6.

Лица овлаштена за заступање и представљање Удружења су:

 1. Предсједник Удружења,

 Члан 7.

Удружење има печат округлог облика

 
III.        ЦИЉЕВИ И ДЈЕЛАТНОСТИ

Члан 8.

Циљ Удружења је активно ангажовање јаваности на проналажењу рјешења за укупни друштвени опоравак,

Члан 9.

Дјелатности Удружења су:

-промовисање вриједности засноване на раду, образовању, активном учешћу у процесима одлучивања, јасном позиционирању културе у друштву, развоју спорта, међугенерацијској солидарности, социјалном дијалогу, заједништву и свему ономе што ће Републику Српску и БиХ чинити бољим

-анализа постојећег стања у појединим областима, ревизија и унапређење постојећих развојних докумената, стартегија и других аката како би се у наредном периоду на конкретан начин помогло тадашњој извршној и законодавној власти да брже и на системски начин повуку храбро потезе у циљу бољег функционисања система и мобилизације ресурса.

IV.        ЈАВНОСТ РАДА

Члан 10.

Рад Удружења је јаван.

У циљу информисања чланова и јавности, Удружење може користити средства јавног информисања, властита гласила, извјештаје и слично.

Члан 11.

Удружење је дужно обезбједити несметан приступ информацијама представницима јавног информисања који прате његову активност.

Члан 12.

Удружење је дужно да предузме активности у циљу сталног обавјештавања чланова Удружења о раду, одлукама и другим актима, као и да сваком члану који се писано обрати омогући потпун увид у:

1.            остваривање циљева и задатака,

2.            своје дјелатности,

3.            коришћење средстава Удружења.

 
V.        ЧЛАНСТВО

Члан 13.

Чланови Удружења имају једнака права, без обзира на расну, полну, етничку, националну и вјерску припадност, политичко и родно опредјељење, те сексуално опредјељење, складу са Законом и овим Статутом.

Члан 14.

Сви Чланови у Удружењу имају  статус пуноправног члана.

Члан 15.

Свако лице које изрази интерес за учешће у раду Удружења, прихвати Статут и програмске циљеве може постати члан Удружења.

Лице из става 1. попуњава приступницу којом тражи статус члана у Удружењу.

Члан 16.

Статус члана стиче се одобравањем приступнице.

Одлуку о одобравању доноси Скупштина  на првом наредном засједању.

Члан 17.

Права, дужности и обавезе члана су:

1.            да учествује у свим активностима према својим могућностима, знању и стручним способностима,

2.            да одабере одређену програмску активност Удружења у којој ће бити активни,

3.            да се залаже за остваривање програмских циљева и задатака Удружења,

4.            да покреће иницијативе за рад и дјеловање, као и да се информише о укупној активности Удружења,

5.            да бира и да буде биран у органе Удружења,

6.            да не подузима самоиницијативно било какве радње које би ишле на штету Удружења.

Члан 18.

Чланство у Удружењу престаје:

1.            самовољним иступањем,

2.            брисањем из регистра,

3.            искључењем,

4.            другим начинима прописаним овим Статутом и Законом.

Члан 19.

Лице које жели да самовољно иступи из чланства, подноси Захтјев за иступање из чланства Скупштини.

Исто је обавезно да у захтјеву наведе разлоге иступања.

Прије иступања из чланства, потребно је извршити све започете обавезе према Удружењу.

Члан 20.

Члан се брише из евиденције ако у периоду од годину дана неоправдано не учествује у раду Удружења.

Одлуку о томе доноси Скупштина Удружења.

Члан 21.

Члан се искључује из Удружења ако:

а) грубо крши Статут и остале акте Удружења,

б) дјелује супротно програмским циљевима Удружења.

Одлуку о искључењу доноси Скупштина након проведеног поступка.


VI.        ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

1)  Скупштина

Члан 22.

Највиши орган Удружења је Скупштина.

Скупштину чине сви пуноправни чланови.

Члан 23.

Скупштина у Удружењу може бити редовна, ванредна и изборна.

Редовна Скупштина се сазива најмање једном годишње.

На редовној Скупштини чланови се информишу о раду Удружења, те се усвајају извјештаји и планови органа Удружења у протеклом периоду од одржавања задње редовне сједнице Скупштине.

Члан 24.

Ванредна Скупштина се сазива по потреби и то:

1.            када су односи у Удружењу нарушени, а органи Удружења их не успију ријешити,

2.            када се одлучује о стратешки битним питањима за рад Удружења,

3.            када постоје питања за које Предсједник процјени да су битна.

Члан 25.

Изборна Скупштина се сазива сваке три године.

На изборној Скупштини се бирају нови органи Удружења, усвајају се извјештаји о раду за протекли мандат и стратешки планови Удружења.

Члан 26.

Скупштину сазива Предсједник Удружења.

Скуштина се може сазвати и на иницијативу:

1.            1/3 чланова Удружења,

Иницијатива се доставља Предсједнику Удружења који је обавезан да у року од 30 дана сазове Скупштину.

Члан 27.

Надлежности Скуштине су:

1.            одлучује о битним питањима Удружења,

2.            доноси Статут, његове измјене и допуне и друге опште и појединачне акте из своје надлежности,

3.            даје сагласност на правне радње предузете у име Удружења прије његовог уписа у регистар,

4.            одлучује у другом степену по жалбама чланова,

5.            одлучује о припајању, раздвајању, трансформацији, престанку и другим статусним промјенама Удружења,

6.            прегледа и потврђује финансијске и друге извјештаје припремљене од стране Управног одбора,

7.            бира и разрјешава лица овлашена за представљање и заступање Удружења,

8.            бира и разрјешава Предсједника Удружења,

9.            бира и разрјешава дужности органе Удружења,

10.          именује стална и повремена радна тијела, комисије, савјете и слично,

11.          одлучује о другим битним питањима утврђеним Законом и Статутом.

Члан 28.

Скупштина пуноправно одлучује када сједници присуствује више од половине (минимално 50%+1) пуноправних чланова Удружења.

Уколико сједници Скупштине не присуствује прописан минималан број пуноправних чланова Удружења, сједница се одлаже и заказује нова у року од 20 дана.

Члан 29.

Све одлуке се доносе већином гласова (минимално 50%+1) чланова Скупштине.

У питањима измјена и допуна Статута, као и у питањима која се односе на припајање, раздвајање, трансформацију, престанак и друге статусне промјене Удружења одлуке се доносе двотрећинском већином чланова Скупштине.

Одлуке се доносе јавним гласањем, уколико Скупштина не одлучи другачије.

Члан 30.

Прије сваког засједања Скупштине, на приједлог Предсједника удружења именује се радно предсједништво.

Радно предсједништво се састоји из три члана:

1.            предсједавајућег који води Скупштину,

2.            записничара који води записник са Скупштине,

3.            овјеривача записника.

2)   Предсједник удружења

Члан 31.

Предсједника удружења бира Скупштина Удружења.

Члан 32.

Надлежности Предсједника удружења   су:

1.            припрема сједнице Скупштине,

2.            спровођење одлука, закључака, препорука и осталих аката Скупштине,

3.            доноси опште и појединачне акте из своје надлежности,

4.            стара се о спровођењу Статута и других општих и појединачних аката Удружења,

5.            припрема и предлаже измјене и допуне Статута и других општих аката које доноси или проглашава Скупштина,

6.            прати рад других органа и тијела Удружења и даје приједлоге за унапређење њиховог рада,

7.            одговара за материјално-финансијско пословање Удружења,

8.            управља имовином Удружења,

9.            води документацију, пословне књиге и друге евиденције и тиме обезбјеђује правилан увид у пословање надлежним органима и донаторима,

10.          припрема и подноси финансијски извјештај и извјештај о раду Удружења,

11.          одређује која се документа сматрају службеном тајном,

12.          представља Удружење у јавности у складу са политиком Удружења,

13.          закључује уговоре и споразуме,

14.          рјешава друга питања за која га овласти Скупштина.

15.          спроводи одлуке, закључке и препоруке Скупштине,

16.          представља и заступа Удружење према физичким и правним лицима,

4)   Организациони облици Удружења

Члан 33.

Удружење у свом саставу може имати и друге организационо-правне облике у складу са Законом.

Удружење може обављати сродне и несродне привредне дјелатности у складу са Законом.

Одлуку о томе доноси Скупштина

Члан 34.

Удружење може имати ангажована лица која обављају дјелатност у Удружењу у складу са законима и Статутом.

Одлуку о томе доноси Скупштина.

Члан 35.

Удружења може основати подружнице на територији дјеловања у складу са Законом.

Одлуку о томе доноси Скупштна Удружења.

VII.        МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

Члан 36.

За остваривање циљева и задатака Удружења подразумијевају се и потребна материјално-финансијска средства која се могу остваривати само на начин како је то прописано Законом и другим актима донијетим на основу Статута.

Члан 37.

Удружење стиче средства од:

1.            чланарине, која се одређује посебном одлуком Скупштине,

2.            дотација, прилога и поклона страних и домаћих физичких и правних лица у складу са Законом,

3.            партиципације учесника програмских активности Удружења,

4.            прихода од остваривања циљева, дјелатности и активности Удружења,

5.            осталим начинима како је то регулисано законима.

Члан 38.

Удружење, у складу са Законом, обавезно води одговарајућу евиденцију, документацију, обезбјеђује услове и узима обавезу према донаторима у погледу намјенске употребе и трошења одобрених средстава, као и гаранцију пружања свих информација и уступања докумената надлежним органима за контролу законитости рада, у складу са Законом.

Члан 39.

Скупштина  може одлуком одредити одговарајућу надокнаду за покриће трошкова лицима којима је повјерено обављање појединих послова и задатака у циљу остваривања статутарних циљева Удружења.

Члан 40.

Лицима са изборним функцијама у Удружењу може се одредити одговарајућа надокнада за покриће трошкова, које имају у обављању повјерених им послова и задатака, као и награду за ангажовање у мандатном периоду.

VIII.        ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

Члан 41.

Иницијативу за измјену и допуну Статута могу дати:

•             Предсједник удружења,

•             2/3 чланова Удружења.

Члан 42.

Предсједник  је дужан да у року од 30 дана о иницијативи из претходног члана донесе Одлуку о покретању поступка за промјену и допуну Статута и о свом ставу обавјештава покретаче иницијативе.

Члан 43.

Нацрт измјена и допуна Статута Предсједник  обавезно доставља свим члановима Удружења на расправу, ради давања приједлога, мишљења и примједби.

Расправа траје 30 дана од дана покретања исте.

Члан 44.

Након расправе Предсјеник  основу мишљења, приједлога и примједби расправе, утврђује приједлог измјена и допуна Статута и доставља га Скупштини на разматрање.

 

IX.        ПРЕСТАНАК РАДА

Члан 45.

Удружење престаје са радом:

–        на начин утврђен Законом,

–         одлуком Скупштине Удружења.

Члан 46.

Иницијативу за престанак рада може поднијети:

–        Предсједник,

–        2/3  чланова Удружења.

Иницијатива пуноправних чланова, за престанак рада Удружења, мора бити писано образложена и достављена Предсјендику.

Члан 47.

Лице овлаштено за заступање и представљање Удружења у року од 15 дана од доношења Одлуке о престанку рада Удружења обавјештава надлежни орган о престанку рада Удружења ради брисања из регистра удружења.

Члан 48.

Одлуком Скупштине о престанку рада Удружења, одредиће се и Одлука о поступку са имовином Удружења, у складу са Законом.


X.        ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 49.

Изабрани органи и тијела Удружења конституисаће се и донијети акта неопходна за свој рад у року од 45 дана од ступања на снагу Статута.

 
ПРЕДСЈЕДНИК УДРУЖЕЊА

______________________

Претрага

Календар догађаја

Прошли мјесец Јул 2024 Следећи мјесец
П У С Ч П С Н
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31